น้ำตกเขาสอยดาว จันทบุรี

น้ำตกเขาสอยดาวนั้น ตั้งอยู่ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาวจังงหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในภาคตะวันออก โดยจะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวในเวลา เวลา 08.00-16.00 น. ของทุกๆวัน น้ำตกเขาสอยดาวนั้น อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสวยดาว มีสภาพเป็นป่าดิบชื้น ภูเขาสลับซับซ้อน ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ ยอดเขาสอยดาวใต้ สูงถึง 1,675 เมตร เลยทีเดียว ถ้าเทียบจากระดับน้ำทะเลปานกลาง น้ำตกเขาสอยดาวนั้น ปกคลุมไปด้วยป่าไม้นานาชนิด ไม่เบญจพรรณและป่าเต็งรังที่มีสมุนไพรหลายชนิดขึ้นกระจายอยู่ทั่วไป เป็นที่อาศัยของสัตว์ป่า มีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดอาศัยอยู่ในน้ำตกเขาสอยดาว และมี น้ำตกสูงถึง 16 ชั้น ดังนั้นจึงไม่แปลก ที่น้ำตกเขาสอยดาว มีนักท่องเที่ยวมาพิชิตยอดน้ำตกชั้นต่างๆ นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นน้ำตกด้วยตนเองถึงชั้นที่ 9 ระยะทาง 2.5 กม.ใช้เวลาเดินประมาณ 1 ชม. นอกจากนี้ยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติและค่ายพักแรม สำหรับเยาวชนและกลุ่มที่สนใจมีบ้านรับรอง4หลัง ขนาด 4-60 คน